Regulamin sklepu podlogi-online.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Podłogi – Jarosław Zbroński z siedzibą w 30-527 Kraków ul. Piwna 20/1, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-115-08-15, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: podlogi-online.pl.
 3. Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Ogólne zasady korzystania ze sklepu

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

Rejestracja w sklepie

 1. Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.
 2. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. Wypełnienia formularza rejestracyjnego
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

Składanie zamówień w sklepie - zawarcie umowy

 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 4. Nabywca określa adres dostawy poprzez wypełnienie – według wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 5. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie podlogi-online.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 8. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

Jednostki przeliczeniowe materiałów podłogowych

Panele podłogowe , podłogi winylowe oraz podłogi drewniane sprzedajemy w paczkach, w których znajduje się od 0,6 do 4 mkw. materiału – w zależności od grubości pokrycia podłogowego. Z tego względu zamówienie nie może być mniejsze niż ilość paneli lub drewna (w metrach kwadratowych) w paczce. Przy zakupie większej ilości, cena całkowita będzie sumą ceny kilku paczek i może nie pokrywać się dokładnie z pożądaną przez Klienta ilością (np. w wypadku chęci zakupu 20 mkw. paneli w paczkach po 1,5 mkw, należy zakupić 14 paczek, co w sumie daje 21 mkw).

Zwrot produktów

W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, uprawniony jest on do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny.
Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób w tym w następujący sposób:

 • złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostarczenie go do naszego magazynu - w przypadku zakupu z odbiorem osobistym
 • złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go wraz ze zwracanym towarem i dopiskiem „Zwrot zamówienia” na adres magazynu: Podłogi - Jarosław Zbroński, ul. Fabryczna 17, 31-553 Kraków

Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania innego niż koniecznego do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny, oraz najtańszego zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu wysłania towaru do Klienta.

Zwrot ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania innego niż koniecznego do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy lub zniszczenia, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie odpowiadające szkodzie z tego wynikającej.

Dokument zwrotu towaru - W przypadku reklamacji lub zwrotu produktu, wraz ze zwracanym lub reklamowanym produktem należy dostarczyć wypełniony i podpisany „Dokument zwrotu towaru”. Brak dostarczenia dokumentu nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Klienta.

Formularz reklamacyjny oraz formularz zwrotu towaru do pobrania:

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie Sklepu przedstawiają faktyczny produkt. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
 2. W przypadku wad towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny i składa go w formie elektronicznej lub na pisemnej na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja zamówienia”.
 4. W przypadku uszkodzenia mechanicznego w czasie transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.
 5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w następujący sposób: Wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja zamówienia” na adres Sprzedawcy. Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).
 6. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji, przy czym termin ten liczy się od momentu kompletnego złożenia reklamacji przez co rozumie się także datę dostarczenia przez Kupującego uszkodzonego towaru na wskazany przez Sprzedawcę adres.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 9. Jeżeli towar jest wadliwy, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz towaru albo obniży cenę towaru lub zwróci Klientowi całość uiszczonej przez niego kwoty. Jednakże w sytuacji, gdy klient zażąda zwrotu ceny, sprzedawca może zaproponować Klientowi dokonanie wymiany lub naprawy rzeczy, Możliwości tej nie stosuje się, jeśli rzecz była już naprawiana lub wymieniana przez Sprzedawcę. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego towaru.

Pozostałe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość, w tym tych, w których podane przez Klienta dane nie pozwalają na potwierdzenie zamówienia w jego przedmiocie (nieprecyzyjne informacje o sposobie realizacji zamówienia, błędne zamówienie). W przypadku braku zamówionego produktu lub wymaganej ich ilości. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji w wiadomości wysłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym podlogi-online.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Faktury VAT wystawiane są dla firm oraz osób prywatnych.
 3. Różnice pomiędzy wyglądem produktu prezentowanego na stronie sklepu internetowego podlogi-online.pl, a wyglądem produktu dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru produktu, proporcje produktu, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
 4. Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie podlogi-online.pl mają charakter informacyjny. Szczegółowe dane o produktach i ich parametrach technicznych można uzyskać od naszych konsultantów poprzez infolinię pod numerem: (012) 352 21 20.
 5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 7. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.